Số liệu thống kê

Đại học Đà Nẵng hiện có 2.327 cán bộ, công chức viên chức và người lao động (CBVC), trong đó cán bộ giảng dạy là 1.467 người, chiếm tỷ lệ 63,04%. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 08 Giáo sư (GS), 107 Phó Giáo sư (PGS) và 541 Tiến sĩ (TS), 1.097 thạc sĩ (ThS). Giảng viên có trình độ TS trở lên chiếm tỷ lệ hơn 36.33%, có đơn vị chiếm tỷ lệ rất cao như Trường ĐH Bách khoa trên 56.95%, trường Đại học Kinh tế trên 35.62%, trường Đại học Sư phạm trên 40.17%. Trong số 541 TS kể trên, có hơn 400 người là những nhà khoa học trẻ được đào tạo từ các trường đại học danh tiếng ở các nước công nghiệp phát triển. Đây là nguồn lực quan trọng để khẳng định học hiệu của ĐHĐN. Trong những năm gần đây, mỗi năm, trung bình ĐHĐN có thêm khoảng 50 TS mới. (số liệu được tính đến tháng 01/2020).

STT Tổng số Nữ Chia theo CDNN Chia theo trình độ đào tạo
(giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp) TSKH và Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng Khác
GS PGS GCCC GVC GV Nữ Tổng Số GV Tổng Số GV Tổng Số GV
1 584 203 3 49 44 51 374 98 215 213 198 153 119 8 4 48
2 411 230 4 20 24 51 292 156 105 104 201 181 67 5 2 36
3 339 190 0 14 14 39 239 132 97 96 168 147 47 0 2 25
4 314 249 0 8 8 27 220 185 37 36 206 178 47 4 1 23
5 212 88 0 3 3 14 120 46 35 32 111 84 44 4 0 22
6 61 37 0 1 1 1 31 18 4 4 33 26 13 1 0 11
7 86 59 0 1 1 0 56 39 5 5 53 46 26 5 0 2
8 65 34 0 2 2 1 43 23 10 10 24 21 23 12 2 6
9 212 89 1 9 10 12 66 13 27 27 78 30 87 9 0 20
10 34 19 0 0 0 1 18 10 5 5 17 13 9 0 0 3
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 9 3 0 0 0 0 8 3 1 1 8 7 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  2327 1201 8 107 107 197 1467 723 541 533 1097 882 482 48 11 196

Tính đến tháng 12/2019

1. Trường Đại học Bách khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn

7. Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum

8. Khoa Y - Dược ĐHĐN

9. Cơ quan ĐHĐN

10. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

11. Viện DNIIT

12. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

13. Trung tâm Nghiên cứu quản lý rủi ro và khoa học an toàn

14. Trung tâm Kỹ thuật thiết kế tiên tiến

In
1555 Đánh giá bài viết:
3.0