ĐHĐN báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012

ĐHĐN báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012.

 

Xem file đính kèm tại đây.