THÔNG TIN CÔNG KHAI TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


 

Một số thông tin công khai năm học 2012 - 2013

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 - 2013

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2012 - 2013

Công khai cơ sở vật chất năm học 2012 - 2013

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2012 - 2013

Công khai tài chính năm học 2012 - 2013
 

Một số thông tin công khai năm học 2013 - 2014. (Biểu mẫu tổng hợp).

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2013 - 2014.

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2013 - 2014.

Công khai cơ sở vật chất năm học 2013 - 2014.

Công khai tài chính năm học 2013 - 2014.

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2013 - 2014.

 

Một số thông tin công khai năm học 2014 - 2015 (Biểu mẫu tổng hợp)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2014 - 2015.

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015.

Công khai cơ sở vật chất năm học 2014 - 2015.

Công khai tài chính năm học 2014 - 2015.

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2014 - 2015.

 

Một số thông tin công khai năm học 2015 - 2016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015 - 2016.

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2015 - 2016.

Công khai cơ sở vật chất năm học 2015 - 2016.

Công khai tài chính năm học 2015 - 2016.

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2015 - 2016.

 

Một số thông tin công khai năm học 2016 - 2017

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2016 - 2017.

Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016 - 2017.

Công khai cơ sở vật chất năm học 2016 - 2017.

+ Công khai tài chính năm học 2016 - 2017.

Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2016 - 2017.