Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT

Tên văn bản

Số kí hiệu

1

Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của Đại học Đà Nẵng

1341/QĐ-ĐHĐN

2

Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ 

401/ĐHĐN-ĐT

3

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng 

6800/QĐ-ĐHĐN

4

Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo 

7043/ĐHĐN-ĐT

5

Quy định đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng 

1636/ĐHĐN

6

Chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT

7

Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

3219/ĐHĐN-ĐT

8

Miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật 

5477/ĐHĐN-ĐT

9

Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 

376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 

10

Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học 

940/QĐ-ĐHĐN-ĐT

11

Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại quy chế 40/2003/BGDĐT 

4767/ĐHĐN-ĐT 

12

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào 

6846/ĐHĐN-ĐT 

13

Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT 

1834/ĐHĐN-ĐT

14

Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông 

2377/ĐHĐN-ĐT 

15

Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạo 

5583/ĐHĐN-ĐT

16

Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng 

2823/QĐ-ĐHĐN

17

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành 

5459/ĐHĐN-ĐT

18

Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN 

3638/QĐ-ĐHĐN

19

Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016 

1726 /ĐHĐN-ĐT

20

Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng 

1091/QĐ-ĐHĐN

21

Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng 

346/QĐ-ĐHĐN

22

Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới

6410/ĐHĐN-ĐT

23

Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng của Đại học Đà Nẵng 

3027/QĐ-ĐHĐN

24

Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Đại học Đà Nẵng 

5303/QĐ-ĐHĐN