Trang tuyển sinh

Đọc thêm

TT Tên văn bản Số kí hiệu
1 Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ  401/ĐHĐN-ĐT
2 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng  6800/QĐ-ĐHĐN
3 Hướng dẫn thực hiện quy trình liên kết đào tạo  7043/ĐHĐN-ĐT
4 Quy định đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng  1636/ĐHĐN
5 Chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp  9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT
6 Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT  3219/ĐHĐN-ĐT
7 Miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật  5477/ĐHĐN-ĐT
8 Quy định về việc thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007  376/QĐ-ĐHĐN-ĐT 
9 Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học  940/QĐ-ĐHĐN-ĐT
10 Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại quy chế 40/2003/BGDĐT  4767/ĐHĐN-ĐT 
11 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo, quản lý đối với lưu học sinh Lào  6846/ĐHĐN-ĐT 
12 Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT  1834/ĐHĐN-ĐT
13 Kết luận của Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng Đoàn Quang Vinh tại cuộc họp bàn về việc thực hiện quy định đào tạo liên thông  2377/ĐHĐN-ĐT 
14 Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạo  5583/ĐHĐN-ĐT
15 Quy định về việc mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng  2823/QĐ-ĐHĐN
16 Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành  5459/ĐHĐN-ĐT
17 Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN  3638/QĐ-ĐHĐN
18 Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2016  1726 /ĐHĐN-ĐT
19 Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng  1091/QĐ-ĐHĐN
20 Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Đại học Đà Nẵng  346/QĐ-ĐHĐN
21 Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo mới 6410/ĐHĐN-ĐT
22 Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng của Đại học Đà Nẵng  3027/QĐ-ĐHĐN
23 Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học của Đại học Đà Nẵng  5303/QĐ-ĐHĐN