Trang tuyển sinh

Đọc thêm

Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học (05-08-2014)

Ngày 18/7/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tại Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo văn bản hợp nhất (05-08-2014)

Ngày 25/4/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 12/VBHN-BGDĐT hợp nhất quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học theo văn bản hợp nhất (05-08-2014)

Ngày 08/5/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 15/VBHN-BGDĐT hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (12-02-2014)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014.

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (22-05-2013)

Ngày 11/11/2011, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT về Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học (22-05-2013)

Ngày 17/2/2011, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 08/ 2011/TT-BGDĐT quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (22-05-2013)

Ngày 25/12/2012, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (22-05-2013)

Ngày 27/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 57/2012/TT-BGD-ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm.

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (21-05-2013)

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo