Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng (11-12-2015)

Quyết định Ban hành quy định thực hiện công tác quản lý đầu tư CSVC tại Đại học Đà Nẵng

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có (01-12-2015)

Phụ lục số 01 (Kèm theo thông tư 159/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính) về Tổng hợp xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có

Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư (31-07-2013)

Đối tượng: Các trường và các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg (31-07-2013)

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương mua sắm tài sản theo chỉ thị số 09/CT-TTg.

Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (14-09-2012)

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm