Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg

Hướng dẫn mua sắm tài sản theo Chị thị số 09/CT-TTg

 

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương mua sắm tài sản theo chỉ thị số 09/CT-TTg.

Theo đó:

1. Trường hợp kinh phí mua xe ô tô đã bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 thì Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cắt giảm hoặc lùi thời gian mua sắm đối với những trường hợp chưa thực sự cấp thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013.

2. Trường hợp thực sự cấp thiết phải mua sắm thì việc mua sắm phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2013 còn lại, sau khi đã tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013.

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua sắm trang thiết bị, xe ô tô.

- Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua sắm theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đính kèm Công văn số 8643/BTC-QLCS ngày 3/7/2013 của Bộ Tài chính

>> Công văn số 8643/BTC-QLCS 1

./.

Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính

Tin cùng chuyên mục