Tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng các Trường thành viên;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

 

 

 

       

Thực hiện Quyết định số 422/QĐ-BGDĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Giám đốc Đại học Đà Nẵng yêu cầu Hiệu trưởng các Trường thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các công việc sau:

1. Phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Gọi tắt là Kế hoạch 422); nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp (đăng tải trên mạng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể của nhà trường thực hiện Kế hoạch 422 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể trong trường). Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Từ nay đến hết ngày 25/02/2013.

2. Cần lưu ý về nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như sau:

a. Nội dung lấy ý kiến bao gồm: Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội; văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp. Tập trung lấy ý kiến về những quy định liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân (Chương II); Kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường (Chương III); Chính phủ (Chương VII) trong Dự thảo.

b. Hình thức lấy ý kiến: Kết hợp nhiều hình thức như thảo luận, góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm do nhà trường, đơn vị, đoàn thể tổ chức; góp ý trực tiếp hoặc gửi văn bản, gửi ý kiến qua mạng cho cán bộ được nhà trường, đơn vị phân công trách nhiệm thu thập ý kiến. 

c. Đối tượng lấy ý kiến: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên.    

3. Báo cáo kết quả tổ chức đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Trường, đơn vị trực thuộc gửi về Ban Thanh tra, Pháp chế và Thi đua Đại học Đà Nẵng trong ngày 26/02/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo(theo Đề cương báo cáo tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch 422). Đồng thời gửi bản mềm báo cáo qua địa chỉ email: ldson@ac.udn.vn.

Kích vào đây để tải file chi tiết

Tin cùng chuyên mục