Thông báo

Thông báo học phí, kinh phí phát sinh sau đại học các Khóa 23, 24, 25

 

 

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học đợt 2 khóa 23.

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học khóa 23,24,25 đặt tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum.

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học đợt 1 khóa 25 liên kết với Đại học Quy Nhơn.

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học đợt 1 khóa 24 liên kết với học viện Hải quân Nha Trang.

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học đợt 1 khóa 24 liên kết với Đại học Quảng Bình.

Thông báo nộp học phí phát sinh Sau đại học đợt 1 khóa 24 và khóa 25 liên kết với Đại học Trà Vinh.

Tin cùng chuyên mục