Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Huỳnh Văn Thắng

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Huỳnh Văn Thắng

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển (tên cũ: Kinh tế công nghiệp)

Mã số: 62.31.01.05(mã số cũ: 62.31.09.01)

Tên đề tài luận án:“Tình trạng nghèo của người già ở Thành phố Đà Nẵng: Yếu tố tác động và vai trò của chương trình hỗ trợ bằng tiền”

Ngày bảo vệ: 25/8/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn – TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Tên đề tài: “Tình trạng nghèo của người già ở thành phố Đà Nẵng: Yếu tố tác động và vai trò của chương trình hỗ trợ bằng tiền”

Chuyên ngành:Kinh tế phát triển       (Ngành cũ: Kinh tế phát triển)

Mã số: 62 31 01 05(Mã số: 62 31 09 01)

Họ và tên NCS: Huỳnh Văn Thắng

Khóa:K24

Người hướng dẫn khoa học:   1. TS. Nguyễn Hiệp

                                                    2. PGS.TS. Giang Thanh Long

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng

1.     NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

Qua kết quả nghiên cứu định lượng đánh giá yếu tố tác động đến nghèo của NCT cho thấy các yếu tố liên quan đến đặc điểm cá nhân hộ gia đình và đặc điểm hộ gia đình có tác động đến nghèo của NCT. Cụ thể: (i) về đặc điểm các nhân: tuổi càng cao thì xác suất NCT sống trong hộ nghèo càng lớn; phụ nữ càng cao tuổi có xác suất sống trong hộ gia đình nghèo cao hơn nam giới; NCT sống ở thành thị có xác suất sống trong hộ nghèo thấp hơn những người sống ở nông thôn; (ii) về đặc điểm hộ gia đình: NCT có càng nhiều thành viên trong độ tuổi lao động sẽ làm cho xác suất không bị nghèo càng cao; về quy mô hộ gia đình cho thấy hộ càng có nhiều thành viên thì xác suất bị nghèo càng cao.

Kết quả mô phỏng vi mô cho thấy: Thứ nhất là có tác động giảm nghèo. Thứ hai là mức độ giảm nghèo sẽ thấp hơn khi tăng ngưỡng tuổihưởng. Vì ngưỡng tuổi cao sẽ làm cho số lượng người thụ hưởng thấp hơn và tác động sẽ không cao. Thứ ba là tác động đối với dân số ở nông thôn luôn cao hơn nhiều so với toàn bộ dân số, Lý do là vì tỷ lệ nghèo của dân số cao tuổi ở nông thôn cao hơn và mức thu nhập bình quân của họ thấp hơn mức trung bình, nên với cùng một tác động (tức là cùng mức hưởng) thì khả năng giảm nghèo cho NCT ở nông thôn sẽ cao hơn. Đây cũng là một kết quả cho một ngụ ý chính sách quan trọng là, trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, nếu muốn chương trình trợ cấp bằng tiền có tác động giảm nghèo cao thì trước hết nên tập trung vào NCT ở nông thôn.

Nghiên cứucòn tính được tổng chi phí của chương trình trợ cấp cho NCT ở Đà Nẵng trong những năm tới sẽ là bao nhiêu nếu tính theo phần trăm GDP của Đà Nẵng, cụ thể kết quả ước lượng chi phí cho tương lai cho thấy: mức tuổi hưởng càng cao thì số lượng NCT được hưởng trợ cấp càng ít và vì thế mà chi phí sẽ thấp hơn.

2.     NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Khái quát hoá được một cách có hệ thống các vấn đề lý luận trong nghiên cứu thực trạng nghèo của NCT.

Cung cấp các bằng chứng thực chứng về các mối quan hệ tác động của các yếu tố có ảnh hưởng lớn đến tình trạng nghèo của NCT tại Việt Nam (cụ thể là ở Đà Nẵng), đặc biệt về vai trò của chính sách trợ cấp bằng tiền trong việc giảm nghèo.

Cung cấp cho các bên hữu quan các thông tin và đánh giá xác thực về tình trạng nghèo, xác định được những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại hiện nay đến tình trạng nghèo của NCT ở Đà Nẵng, đề xuất xây dựng chính sách cho NCT, định hướng các giải pháp, mà trọng tâm là chương trình hỗ trợ bằng tiền.

3.     KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất hàm ý chính sách cụ thể để công tác giảm nghèo cho NCT trong thời gian tới được hiệu quả hơn và huy vọng sẽ góp phần giúp cho Đà Nẵng thực hiện thành công Đề án “Thành phố 4 an”, trong đó có vấn đề an sinh xã hội.

4.     HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Trên cơ sở những ưu, nhược điểm của nghiên cứu, luận án đề xuất các nghiên cứu tiếp theo bằng các phương pháp tốt hơn, như: (1) tổ chức điều tra về chi tiêu, thu nhập riêng đối với NCT để có dữ liệu đánh giá rõ hơn thực trạng nghèo của NCT; (2) nghiên cứu sâu về khả năng và nhu cầu của NCT nhưng còn sức lao động tốt, từ đó tạo việc làm phù hợp cho họ; (3) nghiên cứu xu hướng về hành vi ứng xử của NCT đối với con cháu trong gia đình; (4) nghiên cứu về vai trò và mối quan hệ giữa NCT với gia đình, cộng đồng, xã hội…

 

 

INFORMATION OF THE DISSERTATION

 

Thesis’ title: “Poverty of the elderly in Danang city:Impact factors and Role of cash assistance program”

Specialty: Business development (Old Major:Industrial Economy)

Code: 62 31 01 05 (old code 62 31 09 01)

PhD candidate: Huynh Van Thang

Supervisor:                                            1. DR. Nguyễn Hiệp

                                                                2. ASSOC.PROF.DRGiang Thanh Long

Institution: The University of Danang

1.   MAIN RESULTS OF THE DISSERTATION

Through quantitative research results evaluated factors affecting the elderly poor showing factors related to individual characteristics of households and household characteristics have an impact on the elderly poverty. In detail: (i) the characteristics of the people: the older, the probability of the elderly live in greater poverty; Elderly women have more probabilities to live in poor households than men; Elderly living in urban areas have a higher probability to live in poverty than those who live in rural areas; (ii) the characteristics,  elderly households have more members in the working age will make the probability of being poor is not as high; on household size showed more household members, the higher the probability of being poor.

Micro-simulation results show that: Firstly, there is the impact of poverty reduction. The second is the extent of poverty reduction would lower when we increase the retired age. Because age level would cause the number of beneficiaries lower and the impact will be lower not higher. Third is the impact on the rural population is always higher than the overall population, reason is that the poverty rate of the elderly population in rural areas is higher and the average income is lower than average amount, so the same effect (the same levels of benefit), the ability to reduce rural poverty for the elderly will be higher. This is also a result for an implication policy and the important is that, in the context of a limited budget, if desired cash assistance programs have a high impact on poverty reduction, it should first focus on the rural elderly.

Research also show the total cost of the subsidy program for the elderly in Da Nang in the coming years would be if calculated as a percentage of GDP of Danang, specific costs estimated results for the future shows: retired age higher, level of the elderly will be lower hence the cost will be lower.

2.   NOVEL CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH

Generalize in a systematic way the theoretical issues in the study of poverty status of the elderly.

Providing empirical evidence on the relationship of the impact factor has a great influence on the poverty status of the elderly in Vietnam (Danang in particular), especially on the role of cash assistance policies in reducing poverty.

Providing stakeholders the information and evaluating the authenticity of poverty, identifying the existences and causes of the current existence to the poor condition of the elderly in Danang, proposing building up the policies for the elderly, solutions-oriented, which focus on the cash assistance programs.

3.   ABILITY TO APPLY IN PRACTICE

Based on the research results, the thesis has proposed specific policy implications for poverty reduction for the elderly in the future be more efficient and hopes will contribute to the successful implementation of Danang Recommended project "City 4 security", including social security issues.

4.   FURTHER RESEARCH

Based on the strengths and weaknesses of the research, the thesis proposes further research by better 
methods, such as: (1) Organizing surveys on spending, income of each elderly to have a better data 
evaluating reality poor situation of the elderly;(2) Research on the capabilities and demands of the elderly 
who still have working ability to create suitable jobs for them; (3) Study the trend of behavior of the elderly
 with their children in the family; (4) Study of the role and relationship between the elderly with family, 
community, society…

 

Tin cùng chuyên mục