Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Thái Sơn

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên Nghiên cứu sinh: Thái Sơn

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62.31.01.05

Tên đề tài luận án:“Nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”

Ngày bảo vệ: 25/8/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn – TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Tên đề tài: Nghiên cứu tác động từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Chuyên ngành:Kinh tế phát triển

Họ và tên NCS: Thái Sơn

Người hướng dẫn khoa học:                 1. PGS.TS. Bùi Quang Bình

                                                                 2. PGS.TS. Đào Hữu Hòa

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng 

 

Kết quả nghiên cứu của luận án

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được khung lý thuyết về tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế;

Thứ hai, luận án đã khái quát toàn cảnh tình hình thu hút dòng FDI vào VKTTĐMT và hoạt động của các công ty FDI ở đây;

Thứ ba, FDI có tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế và không lấn át các yếu tố nguồn lực khác, tạo ra tăng trưởng như đầu tư trong nước, lao động ở VKTTĐMT;

Thứ tư, FDI đã có tác động tràn tới tăng trưởng thông qua tác động tích cực tới (i) giảm nghèo; (ii) môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, thương mại và hội nhập; (iii) việc làm, kỹ năng lao động và hiệu quả sản xuất ở VKTTĐMT;

Thứ năm, luận án cũng đã đề xuất được một số hàm ý chính sách nhằm phát huy vai trò của khu vực FDI tới tăng trưởng kinh tế ở VKTTĐMT.

Đóng góp của luận án

Vận dụng cơ sở lý thuyết trong phân tích TTKT ở VKTTĐMT luận án đã tập trung vào phân tích cấu trúc và cách thức tạo ra tăng trưởng GDP;

Các nghiên cứu về tác động FDI tới giảm nghèo phần lớn thực hiện trên phạm vi quốc gia hay liên quốc gia, nên kết quả này cũng như cơ sở cho hoạch định chính sách của quốc gia ;

Luận án chứng tỏ FDI đã có tác động tràn tới tăng trưởng thông qua tác động tích cực tới (i) giảm nghèo; (ii) môi trường kinh doanh, cơ sở hạ tầng, thương mại và hội nhập; (iii) việc làm, kỹ năng lao động và hiệu quả sản xuất ở VKTTĐMT.

 Luận án đã gợi ý một số chính sách được rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm phát huy vai trò của khu vực FDI với tăng trưởng kinh tế VKTTĐMT.

Khả năng ứng dụng trong thực tế

Những kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho những nhà hoạch định chính sách của các địa phương trong vùng, nhà khoa học, giảng viên và người học thuộc chuyên ngành nghiên cứu của đề tài.

Hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu tác động tiêu cực từ vốn FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Từ khóa: (FDI; tác động tích cực; tăng trưởng kinh tế; tác động tràn; hiệu quả sản xuất).

Tin cùng chuyên mục