Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Trần Ngọc Việt

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Ngọc Việt

Tên đề tài “Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng”

Chuyên ngành Khoa học máy tính

Mã số 62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 08/7/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn – TP Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

Tên đề tài:Bài toán phân luồng giao thông và ứng dụng

Chuyên ngành:Khoa học may tính

Mã số: 62.48.01.01

Họ và tên NCS: Trần Ngọc Việt

Khóa: 22

Người hướng dẫn khoa học:                        1. PGS. TSKH Trần Quốc Chiến

                                                                         2. PGS. TS Lê Mạnh Thạnh

Cơ sở đào tạo: Đại học Đà Nẵng 

1. NHỮNG KẾT QUẢ CHÍNH CỦA LUẬN ÁN

- Nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. Thuật toán này sẽ giúp xác định được phương án tối ưu về đường đi

- Nghiên cứu thuật toán mới, trong đó thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng

- Nghiên cứu thuật toán phân luồng giao thông đa phương tiện

- Các kết quả của luận án đã được công bố tại các tạp chí và hội nghị trong và ngoài nước có uy tín bao gồm: 05 bài báo khoa học được công bố tại các hội nghị, hội thảo quốc gia, tạp chí khoa học và 03 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế.

2. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng.

- Thuật toán nguồn hướng đích tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng.

- Thuật toán đích hướng nguồn tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng.

- Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng.

- Thuật toán phân luồng giao thông đa phương tiện và ứng dụng.

3. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

- Nghiên cứu thuật toán phân luồng giao thông đa phương tiện

- Ứng dụng các kết quả nghiên cứu mới của công trình vào bài toán thực tế là phân luồng và quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị hiện nay.

4. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

- Xây dựng dữ liệu đầu vào lớn để việc so sánh thời gian phong phú hơn.

- Nghiên cứu song song hóa các thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. 

 

INFORMATION OF THE DISSERTATION

Thesis’ title: The traffic assignment problem and applications

Specialty: Computer Science

Code: 62.48.01.01

PhD candidate: Tran Ngoc Viet

Supervisor:                                        1. Assoc. Prof. Doctor of Science: Tran Quoc Chien

                                                            2. Assoc. Prof. Dr: Le Manh Thanh

Institution: The University of Danang

1.     MAIN RESULTS OF THE DISSERTATION

- Research the algorithm to find the shortest path algorithm on extended graphs. Thisalgorithm will determine the optimal solution about path.  

- Researchnew algorithm, including the algorithm finding maximal flows on extended traffic networks

- Research the algorithm of the traffic assignment problem

- The results of the thesis have been published in reputable domestic and foreign magazines and conferences including: 05 scientific articles were published at conferences, national seminars, scientific journals and 03 articles were published on international specialized journal.

2.     NOVEL CONTRIBUTIONS OF THE RESEARCH

-Shortest path algorithm on extended graphs

- Sourcetoward sinkalgorithm finding maximal flows on extended mixed networks

- Sink toward source algorithm finding maximal flows on extended mixed networks

- Source-sink alternative algorithm finding maximal flows on extended traffic networks

-The traffic assignment problem and applications 

3.     ABILITY TO APPLY IN PRACTICE

- Research the algorithm of the traffic assignment problem

- Apply the new research results of the works to the real problem.

4.     FURTHER RESEARCH

- Building bigger volume of input data to have more chance to compare computation time.

- Researching in parallel algorithmsfinding maximal flowson extended traffic networks.

Tin cùng chuyên mục