Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Hoàng Lê Uyên Thục

Thông báo về Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên NCS:  Hoàng Lê Uyên Thục

Tên đề tài luận án: “Phân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏe”.

Chuyên ngành:  Khoa học máy tính

Mã số:  62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 26/5/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng - số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng 

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục