Công bố thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lamngeun Sayasene

Họ và tên NCS:  Lamngeun Sayasene 

Tên đề tài luận án:  Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp tại nước CHDCND Lào.

Chuyên ngành:  Kinh tế phát triển                                                       

Mã số:  62.31.01.05

Ngày bảo vệ: 15/5/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng - số 41 Lê Duẩn - TP Đà Nẵng 

Xem toàn văn luận án tại đây.

 

THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 Tên đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển công nghiệp tại nước CHDCND Lào.

Chuyên ngành/Ngành:   Kinh tế phát triển                                                  

Họ và tên NCS:             Lamngeun SAYASENE

Người hướng dẫn khoa học:

                                      1. PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn

                                      2. GS.TS Trương Bá Thanh

Cơ sở đào tạo:               Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Những kết quả chính của luận án

Nghiên cứu tổng hợp được 06 nhóm yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của địa điểm đầu tư và xác định được các điểm bất lợi tác động đến thực trạng của thu hút FDI vào ngành công nghiệp, là: Môi trường thể chế còn nhiều bất cập, hệ thống luật pháp và chính sách ưu đãi khá thông thoáng nhưng thể chế nhận thức, thực thi và thủ tục hành chính còn yếu kém; Kết cấu hạ tầng KT-XH khá hạn chế, hệ thống giao thông, điện, nước thiếu đồng bộ, chất lượng thấp; Trình độ, nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực FDI còn nhiều yếu kém, lao động kỹ thuật, quản lý chất lượng cao khan hiếm; Ngành công nghiệp Lào lạc hậu, hiệu quả kinh tế kém, xuất khẩu chủ yếu sản phẩm thô, yếu tố tích tụ trong công nghiệp chưa đủ lớn; Quy mô thị trường nội địa nhỏ, mật độ dân số trung bình thấp, thu nhập bình quân của người dân thấp hơn nhiều so với các nước khu vực.

Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp, đó là: Mở rộng thị trường, huy động nguồn lực đầu tư; Hoàn thiện môi trường thể chế, tiếp tục cải thiện các thủ tục hành chính; Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư; Phát triển CNHT thông qua phát triển CCN, KCN, KCX, khu CNHT; Phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh phát triển CSHT và quy hoạch ngành, vùng, KCN.

Những đóng góp mới của luận án

- Về lý luận: Luận án đã hệ thống được các cơ sở lý luận, quan niệm, lý thuyết về quyết định địa điểm đầu tư của FDI , các cách tiếp cận khác nhau của lý thuyết lợi thế địa điểm, giải thích yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của địa điểm đối với FDI trong ngành công nghiệp.

- Về thực tiễn: Luận án đã nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy FDI vào ngành công nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp Lào.

Khả năng ứng dụng trong thực tế

Các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện KT-XH của Lào nên có thể được áp dụng vào các địa phương nhằm tăng cường thu hút FDI vào ngành công nghiệp Lào

Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài

Hướng nghiên cứu trong tương lai nên điều tra mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đối với từng ngành công nghiệp cụ thể hay tập trung vào FDI của một quốc gia lớn hiện nay tại Lào như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam.

Từ khóa: Luận án tiến sĩ, Kinh tế phát triển, tăng cường thu hút FDI, ngành công nghiệp Lào, địa điểm đầu tư.

 

INFORMATION OF DOCTORATE THESIS

Thesis title: Strengthening the attraction of foreign direct investment to develop Laos’ industry.

Sector / Sector:                        Development Economics

Full name of PhD candidate:  Lamngeun SAYASENE

Specialised instructors:

1. Assoc. Prof. Dr Nguyen Manh Toan

2. Prof. Dr. Truong Ba Thanh

Training Institution:                University of Economics, University of Da Nang

Summary of thesis content

The main results of the thesis

The research summerizes six groups of factors that create the attractiveness of the investment location in the industry: the legal system and preferential policies are relatively open, however, institutional awareness, enforcement, and administrative procedures are weak; Socio-economic infrastructure is quite limited; transportation, electricity and water systems are not synchronized with low quality; The level of knowledge and awareness of administrative staff in the FDI sector remains weak, higly – qualified technical experts and managers are in shortage; The industry in Laos is backward with low economic efficiency,  with main focus on exporting raw materials, accumulation factor in industry is not large enough; The size of the domestic market is small, the average population density is low, the average income of the people is much lower than that of the regional countries.

The study proposes measures to attract FDI into the industry, namely: enhancing the attractiveness of the economic environment through expanding markets, mobilizing investment resources; improving the institutional and tax environment, continuing to improve administrative procedures and the efficiency of administration; promoting investment opportunities; developing SI through development of ICs, IPs, EPZs, SIs; developing human resources to improve the quality of the state management team and skilled labor force; boosting the development of infrastructure with regional and industrial plannings.

New contributions of the thesis

- Regarding the theoreotical perspective: The thesis has summerized the theoretical basis, the conception, the theory of investment location decision of FDI, the different approaches of location advantage theory and has explained the factors that make up the location attraction toward FDI within the industry.

- Regarding the pragmatic perspective: The thesis has identified the factors influencing FDI inflow into industry and proposed measures to enhance FDI attraction into Lao industry in the future

Applicability in practice

Highly feasible solutions that are appropriate to Lao socio-economic conditions should be applied in localities to enhance FDI attraction in Lao PDR.

Researching the next topic

Future research should investigate the impact of these factors on specific industries or on FDI inflows to Laos from China, Korea, Thailand, Vietnam.

Key words:Doctoral thesis; Economic development; Strengthening the attraction of foreign direct investment; The industry in Laos; Investment location.

Tin cùng chuyên mục