Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hà Huy Cường

Thông báo về Lễ bảo vệ luân án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng

Họ và tên NCS: Nguyễn Hà Huy Cường

Tên đề tài: "Nghiên cứu phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy chủ ảo"

Ngành: Khoa học máy tính

Mã sỗ: 62.48.01.01

Ngày bảo vệ: 18/01/2017

Nơi bảo vệ: Đại học Đà Nẵng

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục