Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Phan Thị Xuân Hương

Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng.

Họ và tên NCS: Phan Thị Xuân Hương

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Mã số: 62.34.01.02 (mã số cũ: 62.34.05.01)

Tên đề tài luận án: “Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa”

Thời gian bảo vệ: 14/01/2017

Địa điểm bảo vệ: Đại học Đà Nẵng.

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục