Thông báo về Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của Nghiên cứu sinh Trần Văn Đức

Đề tài:"Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe"
Ngành: Cơ kỹ thuật
Mã số: 62.52.01.01
Ngày bảo vệ: 04/11/2016
Nơi bảo vệ: Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN

1. Lý do chọn đề tài:

          Công nghệ xây dựng cầu đã phát triển rất nhanh trong khoảng hai thập niên gần đây, đặc biệt các công nghệ xây dựng cầu dây văng (CDV) nhịp lớn ngày càng được hoàn thiện hơn. Kết cấu CDV đã và đang được ứng dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.    CDV có chiều dài nhịp lớn thường phải sử dụng các loại vật liệu có cường độ cao, vì vậy kết cấu cầu trở nên thanh mảnh hơn và trọng lượng bản thân giảm đáng kể. Kết cấu CDV có độ mảnh lớn và trọng lượng bản thân nhẹ sẽ rất nhạy cảm với các tải trọng động như tải trọng của phương tiện lưu thông trên cầu, gió, mưa, động đất… Cho tới nay đã có nhiều nghiên cứu về dao động của CDV dưới tác dụng của tải trọng di động. Phần lớn các kết quả nghiên cứu được thực hiện trên các mô hình tương tác xe - CDV không xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe. Trong luận án này, tác giả tiếp tục nghiên cứu về dao động CDV dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe, một trong những vấn đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

2. Mục tiêu nghiên cứu:         

          Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích dao động và xác định hệ số động lực trong CDV dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

          Đối tượng nghiên cứu là dao động của CDV 02 nhịp và 03 nhịp dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe.

          Phạm vi nghiên cứu là dao động trong mặt phẳng đứng của kết cấu CDV 02 nhịp và 03 nhịp dưới tác dụng của tải trọng xe 3 trục có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe.

4. Phương pháp nghiên cứu:

          Phương pháp nghiên cứu là sự kết hợp nghiên cứu lý thuyết với đo đạc thực nghiệm. Đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH) để mô hình hoá kết cấu và tải trọng thông qua việc sử dụng mô hình tương tác xe – CDV, áp dụng phương pháp PTHH và các phương pháp số để giải bài toán tương tác và tiến hành phân tích dao động của CDV chịu tác dụng của tải trọng xe di động xét đến lực hãm. Kết quả phân tích theo lý thuyết được kiểm chứng bằng các kết quả đo đạc thực nghiệm. Sử dụng chương trình mô phỏng số để phân tích dao động CDV và  đưa ra dự báo các vùng nguy hiểm đối với công trình khi chịu tác dụng của tải trọng xe di động có xét đến ảnh hưởng của lực hãm.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

          Kết cấu CDV có độ mảnh lớn và trọng lượng bản thân nhẹ nên rất nhạy cảm với các tải trọng động, trong đó tải trọng của phương tiện lưu thông trên cầu có ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ của CDV. Cho tới nay đã có nhiều nghiên cứu về dao động của CDV dưới tác dụng của tải trọng di động. Phần lớn các công trình nghiên cứu được thực hiện trên các mô hình tương tác xe - CDV chưa xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe. Việc nghiên cứu dao động CDV dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe là rất cần thiết. Đề tài “Nghiên cứu dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động có xét đến tốc độ thay đổi và lực hãm xe” có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Luận án đã sử dụng chương trình mô phỏng số để phân tích dao động CDV và đưa ra dự báo các vùng nguy hiểm đối với công trình khi chịu tác dụng của tải trọng xe di động có xét đến lực hãm. Kết quả nghiên cứu bước đầu của luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

6. Cấu trúc của luận án:

          Ngoài các phần mở đầu, mục lục, danh mục công trình khoa học đã công bố cúa tác giả, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án bao gồm 04 chương, phần kết luận và phụ lục như sau:

          - Chương 1. Tổng quan dao động công trình cầu và CDV dưới tác dụng tải trọng xe di động

          - Chương 2. Cơ sở lý thuyết phân tích tương tác động lực giữa CDV và tải trọng xe di dộng có xét lực hãm.

          - Chương 3. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đo dao động công trình CDV dưới tác dụng xe di động có xét lực hãm.

          - Chương 4. Ứng dụng phân tích dao động của CDV dưới tác dụng của tải trọng xe di động có xét lực hãm.

          - Kết luận và kiến nghị các nghiên cứu tiếp theo.

          - Phần phụ lục.

Xem toàn văn luận án tại đây.

Tin cùng chuyên mục