HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ban ĐBCLGD có chức năng tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng và thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

2. Nhiệm vụ của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục

Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục

a. Xây dựng và ban hành chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD);

b. Ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về các tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lượng phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học của khu vực và thế giới;

c. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN theo quy định và kế hoạch, chiến lược đã được ban hành;

d. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc đăng ký kiểm định chất lượng tại các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước thuộc danh mục tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận;

e. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc tiến hành công tác tự đánh giá để đăng ký đánh giá ngoài đối với cơ sở giáo dục theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, các nước trong khu vực và quốc tế;

f. Tham gia thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo của ĐHĐN cũng như các chương trình liên kết đào tạo với các đối tác trong và ngoài nước ở tất cả các hệ, bậc đào tạo mà ĐHĐN hoặc các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc có cấp bằng hoặc chứng chỉ; thực hiện kiểm tra rà soát hằng năm chất lượng các chương trình đào tạo trên cơ sở các nội dung bổ sung, cải tiến của các chương trình đào tạo; báo cáo kết quả kiểm tra rà soát cho Giám đốc ĐHĐN đồng thời thông báo cho Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên biết;

g. Thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục: tiến hành các hợp đồng, tư vấn điều tra, khảo sát, đánh giá; tổ chức các hoạt động đào tạo về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

h. Chịu trách nhiệm báo cáo trước Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác ĐBCLGD của ĐHĐN.

 

Print
179 Rate this article:
No rating