ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Thanh tra và Pháp chế

LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

14/04/2020

Ngày 12/9/2019, Giám đốc ĐHĐN đã ban hành Kế hoạch số 2949/KH-ĐHĐN  thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2019-2020 của Đại học Đà Nẵng

18/02/2020

Công văn số 3168/ĐHĐN-PCTĐ ngày 26/9/2019.

12

Văn bản QPNB ĐHĐN