Chỉ thị của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về tổng kết năm học 2012 - 2013

14/05/2013

 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) yêu cầu các trường, các đơn vị tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, đánh giá thành tích của các tập thể và cá nhân, đồng thời xây dựng chương trình công tác năm học 2013-2014 theo nội dung của bản "Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua năm học 2012-2013".

Các trường, các đơn vị trực thuộc ĐHĐN gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) ĐHĐN các văn bản sau:

1.      Hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng: Trích Biên bản họp Hội đồng TĐ-KT; tờ trình; danh sách đề nghị tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, bản báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng.

2.      Quyết định tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho cá nhân, danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" cho đơn vị.

3.      Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và Chương trình công tác năm học 2013-2014.

4.      Bản đăng ký thi đua, phấn đấu đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở".

Các văn bản cần được hoàn thành theo đúng quy định và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng (qua Ban Thanh tra Pháp chế và Thi đua) trước ngày 20 tháng 7 năm 2013.

Tải các biểu mẫu tại đây.