Thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên tập sự

18/02/2013

Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng thông báo mở lớp triết học sau đại học cho giảng viên trong thời gian thử việc để có đủ điều kiện bổ nhiệm vào ngạch Giảng viên.

Thời gian học từ 25/02/2013 đến 10/3/2013.

Xem chi tiết thông báo tại đây.